Boston - oneiron

State Police at Charlestown Bridge Boston 2008